Formularz zgłoszeniowy
1. Oświadczam/y, że podane we wniosku oraz w załączniku do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ naszych i mojego/naszego dziecka

do potrzeb rekrutacji do oddziału przedszkolnego przez Administratora- Beatę Naskręt Niepubliczne Przedszkole „ Bajkowa Kraina” w Rumi.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż;
1. administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Beata Naskręt Niepubliczne Przedszkole – Bajkowa Kraina w Rumi
przy ul. Kazimierza Wlk. 3-5/3 ( kontakt z nami listownie, e-mailowo na adres moja.bajkowakraina@gmail.com
lub tel. 507 210 110.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane:
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. dane osobowe będą przechowywane na czas trwania rekrutacji Pana/Pani dziecka.
7. Posiada pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawi zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed ich cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani iż
przetwarzanie danych osobowych Pana?Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Posiadanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.